اعلام وصول فعالیت های استا نها

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                
          فعالیت ارسالی     تولید محتوای آموزشی      
 
*
 
 
*
 
*  
  
*
 
*
*
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
برنامه عملیاتی
پایان مهر ماه
 
 
 
 
 
 
 
 
99/7/2 
99/7/2
 
 
 
 
  
 
 
99/7/2
 
 
 
 
 
 
 
99/6/26 
 
 
 
 
 
      
فرم ثبت مشخصات
هفته اول مهر ماه
99/6/15
 
99/6/26
99/6/15 
99/6/20
99/6/23
99/7/1
99/6/23
99/6/27
99/6/22
99/6/15
99/6/23
99/6/26
 
99/6/23
99/6/19
99/6/15
99/6/23
99/6/23
 
99/6/28
99/6/28
99/6/29
99/6/23
 
99/6/26 
 
99/6/23
99/6/30
 
99/7/2 
 
استان
>>>>>>>> 
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
 اردبیل
اصفهان
 البرز
 ایلام
 بوشهر
 چهارمحال و بختیاری
 خراسان جنوبی
 خراسان رضوی
 خراسان شمالی
 خوزستان
 زنجان
سمنان
 سیستان وبلوچستان
  شهر تهران
 شهرستان های استان تهران
فارس
 قزوین
قم
 کردستان
 کرمان
 کرمانشاه
 کهکیلویه و بویر احمد
 گلستان
گیلان
  لرستان
 مازندران
 مرکزی
  هرمزگان
همدان
 یزد
ردیف
آخرین مهلت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32