شیوه نامه اجرایی اولین دوره ي مسابقات آزمایشگاهی (ویژه ي دبیران علوم تجربی)(سال تحصیلی97-96)

فعالیت هاي آزمایشگاهی از دیر باز نقش مهمی را در برنامه درسی علوم تجربی داشته و تأثیر منحصر به فرد و قابل توجهی در یادگیري علوم تجربی در دانش آموزان دارد. این فعالیت ها علاوه بر اینکه موجب افزایش جذابیت آموزشی و انگیزه یادگیري در دانش آموزان می شود، درك عمیق مفاهیم درسی را تسهیل نموده و مهارت دانش آموزان را در به کارگیري وسایل و مواد آزمایشگاهی افزایش داده و دستیابی به سطوح بالاتر حیطه هاي یادگیري مانند تجزیه و تحلیل و حل مسئله را سبب می شود. بنابراین ضروري است از روش هایی که معلمان را در استفاده بهینه از وسایل آموزشی توانمند می سازد بهره گرفته شود .

راهکار 7-11سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با عنوان توسعه زمینه ي پژوهشگري و افزایش توانمندي هاي حرفه اي به شکل فردي و گروهی میان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ایجاد فرصت هاي بازآموزي مستمر علمی و... توانمندسازي معلمان را مورد تصریح و تأکید قرار داده است.
در همین راستا دبیرخانه کشوري کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس علوم تجربی مستقر در استان قم زیر نظر دفتر آموزش دوره ي اول متوسطه وزارت محترم متبوع، اولین دوره ي مسابقات آزمایشگاهی ویژهي دبیران علوم تجربی را در سراسر کشور برگزار نماید.شیوه نامه اجرایی مسابقات از لینک زیر قابل دریافت است .

شیوه نامه اجرایی اولین دوره ي مسابقات آزمایشگاهی (ویژه ي دبیران علوم تجربی)