دومین مرحله ی کارگاه های آموزش مجازی دبیرخانه کشوری درس علـوم تجربی- ویژه ی سرگروه ها ی استان ها (سال تحصیلی 1400-1399)

موضوع
کارگاه آزمایشگاهی علوم تجربی بخش شیـمی
کارگاه آزمایشگاهی علوم تجربی بخش زیسـت شناسی
کارگاه آزمایشگاهی علوم تجربی بخش فیـزیک
ساعت
16
16
11
تاريخ
99/11/12
99/11/20
99/11/30
روز
یک شنبه
دوشنبه
پنج شنبه
رديف
1
2
3

نکات مهم :

  1- ساعت اجرا و برگزاری کارگاه ها در محدوده زمانی اعلام شده برگزار می گردد .  

  2- در برگزاری کارگاه ها ،محدودیت تعداد شرکت کننده 60 نفر می باشد.

 3- شرکت کنندگان حتما باید از طریق نرم افزار گوگل کروم و به صورت میهمان و از طریق لینک ارسالی فوق در کارگاه شرکت نمایند .

 4- شرکت کنندگان جهت دریافت گواهی دانش افزایی باید به هنگام ورود به کلاس نام ونام خانوادگی به همراه کدپرسنلی را ثبت نمایند و حضوردر ساعت تعیین شده الزامی است.

 5- برای همکارانی که به هر نحوی نام ونام خانوادگی و پرسنلی را ثبت نکرده باشند و یا از کارگاه خارج شوند گواهی دانش افزایی صادر نمی گردد .