برگزاری اولین جلسه کارگاه آموزش مجازی دبیرخانه

اولین جلسه کارگاه آموزشی دبیرخانه با موضوع  محتوا سازی با حضور سرگروه های محترم از استان های مختلف با تدریس مدرس توانا جناب آقای تربت برگزار گردید.

دومین و سومین جلسه نیز امشب و فردا شب از ساعت 18و نیم  تا 22 برقرار می باشد.